Celem Związku jest obrona praw, godności i interesów pracowniczych psychologów, a w szczególności:
1. Zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Podejmowanie starań o zharmonizowanie prawidłowego działania zakładu pracy z interesami pracowników.
3. Zapewnienie członkom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
4. Przeciwdziałanie bezrobociu.
5. Obrona interesów pracowniczych członków Związku w procesie przekształceń własnościowych.

 


Swoje cele Związek realizuje poprzez:
1. Reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, władz i organów administracji państwowej oraz organizacji instytucji społecznych.
2. Zawieranie i wypowiadanie zbiorowych układów pracy oraz innych porozumień pomiędzy Związkiem a pracodawcą.
3. Udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktów między pracownikami a pracodawcą.
4. Organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi pracowników w przypadku istotnego naruszenia ich interesów.
5. Inicjowanie i organizowanie samopomocy członkom Związku.
6. Informowanie członków o działaniach Związku oraz prowadzenie działalności prasowej i wydawniczej.
7. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zapewnienia członkom Związku bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, udział w opracowaniu planów poprawy tych warunków.
8. Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy.
9. Publiczne opiniowanie projektów i przepisów dotyczących pracowników, reprezentacji pracowniczych, uczestnictwa pracowników w zarządzaniu zakładami, przemian gospodarczych oraz innych spraw istotnych dla członków Związku.
10. Prowadzenie działalności wydawniczej i prasowej.
11. Powoływanie agend dla realizacji zadań statutowych.
12. Prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

 

 

Newsletter

Obecnie na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość